999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Opstart

Opstart

 

In deze fase wordt de begeleiding/ondersteuning opgestart. Het kan nodig zijn om in deze fase nog een aantal zaken verder te onderzoeken om de ondersteuning/begeleiding afgestemd op de cliënt vorm te kunnen geven.

 

Bewindvoering en/of Mentorschap

Wanneer er een verzoek verzonden is naar de rechtbank ontvangt cliënt van de rechtbank een nota om de griffiekosten te voldoen (d.d. 25-6-2018 bedraagt het griffierecht €79).  Binnen een aantal weken, volgt een oproep voor een mondelinge behandeling van het verzoek. Zowel De Duizendpoot als de cliënt (met eventueel een begeleider) zijn hierbij aanwezig. In sommige gevallen wordt de mondelinge behandeling overgeslagen. Als de rechter akkoord gaat met de aanvraag volgt er een beschikking en kan worden gestart met de bewindvoering en/of mentorschap.

 

Bewindvoering

Het opstarten van bewindvoering begint met het openen van een beheerrekening, spaarrekening en een leefgeldrekening bij de Rabobank. Cliënten kunnen van de beheerrekening en de spaarrekening geen geld opnemen. Vanaf de beheerrekening wordt iedere week op een vaste dag een van tevoren afgesproken vast bedrag (leefgeld) overgemaakt naar de leefgeldrekening. Dit kan de cliënt naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort. 

 

Aan de hand van een inventarisatieformulier worden allerlei vragen doorgenomen om de situatie van de cliënt zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Er wordt naar de inkomsten gekeken en welke vaste lasten de cliënt heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de cliënt zijn/haar administratie bij de hand heeft, zodat we deze samen door kunnen nemen.

 

Daarnaast worden alle instanties waarmee cliënt relaties onderhoudt aangeschreven om hen te informeren over de bewindvoering en om het (nieuwe) rekeningnummer van de beheerrekening door te geven voor het storten van inkomsten en het betalen van de vaste lasten. Tevens wordt er verzocht om in de toekomst alle correspondentie en communicatie via De Duizendpoot te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de financiën van de cliënt.

 

Na het aanschrijven van alle belanghebbende partijen worden alle inkomsten en uitgaven geïnventariseerd en stelt De Duizendpoot een budgetplan vast welke in een persoonlijk contact (indien mogelijk) met de cliënt wordt besproken en vastgesteld. In het budgetplan wordt bijgehouden welke bedragen binnenkomen aan inkomsten en welke uitgaven er zijn. Het in kaart brengen van alle inkomsten houdt in dat wordt gekeken uit welke bron de cliënt inkomsten ontvangt en of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. 

 

Indien nodig/mogelijk worden vervolgens toeslagen aangevraagd waar de cliënt recht op heeft, dit kunnen bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag zijn, maar dit kan ook bijzondere bijstand zijn. Men dient er rekening mee te houden dat het enkele maanden kan duren alvorens een budget stabiel is. Ook de schulden worden in kaart gebracht. Indien mogelijk proberen we betalingsregelingen te treffen. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat wij hier geen oplossing voor kunnen creëren melden we de cliënt aan bij de schuldhulpverlening van de Gemeente. 

 

De landelijke norm stelt dat bovenstaande stappen binnen 3 maanden gerealiseerd moeten zijn. De Duizendpoot stelt dan een boedelbeschrijving op en stuurt deze door naar de rechtbank.

 

De Duizendpoot maakt voor haar dossiervorming en het verwerken van de financiële administratie gebruik van Onview. Cliënten ontvangen na het opstellen van het budgetplan een gebruikersnaam en inlogcode voor mijn Onview waarmee ze de eigen financiële gegevens in kunnen zien, zowel de transacties op de rekeningen als het beschikbare saldo.

 

Na opstellen van het budgetplan kan extra geld worden aangevraagd voor de aanschaf van iets dat buiten het leefgeld valt - bij voorkeur via het aanvraagformulier op de website. Bij de aanvraag dient aangegeven te worden hoeveel extra geld en waarvoor men het extra geld wenst te ontvangen. De aanvraag voor extra geld wordt op werkdagen (mits voldoende saldo in vrije ruimte of doelreserveringen) binnen 24 uur verwerkt.

 

Mentorschap

Het opstarten van een mentorschap begint door samen met cliënt een inventarisatie te maken van diens zorgbehoefte en het onderzoeken van de wensen die de cliënt hierover heeft. Op basis van de zorgbehoefte en wensen van de cliënt wordt contact gelegd met betrokken hulpverleners en indien nodig wordt ingezet op het op gang brengen van aanvullende zorg.

 

Budgetcoaching

Aan de hand van het intakegesprek en eventueel aanvullend onderzoek stelt De Duizendpoot een budgetplan op. Het budgetplan en de overeenkomst vormen het kader waarbinnen de budgetcoaching wordt aangeboden en wordt gebruikt als een werkdocument dat geregeld bijgesteld en aangepast wordt in de loop van een coachingstraject. Het budgetplan zal uiterlijk 6 week na het intakegesprek worden besproken met cliënt.

 

De Duizendpoot maakt voor haar dossiervorming en het verwerken van de financiële administratie gebruik van Onview. Cliënten ontvangen na het opstellen van het budgetplan een gebruikersnaam en inlogcode voor mijn Onview waarmee ze de eigen financiële gegevens in kunnen zien.

 

Ambulante Begeleiding

Aan de hand van het intakegesprek en eventueel aanvullend onderzoek wordt de begeleidingsvraag en de afspraken over het begeleidingstraject vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan vormt het kader waarbinnen de begeleiding wordt aangeboden en wordt gebruikt als een werkdocument dat geregeld bijgesteld en aangepast wordt in de loop van een begeleidingstraject. Het begeleidingsplan zal uiterlijk 6 week na het intakegesprek worden besproken met cliënt en naast betrokkene*.

 

De Duizendpoot neemt de gegevens van cliënten op in een dossier (deels digitaal en deels schriftelijk). De digitale gegevens zijn opgeslagen op een met een wachtwoord beveiligde standalone laptop welke is voorzien van antivirussoftware en een beveiligde online back-upfunctie. De laptop en de back-upfunctie zijn enkel toegankelijk voor De Duizendpoot. De schriftelijke gegevens bevinden zich in een afgesloten dossierkast. Enkel De Duizendpoot heeft toegang tot de dossiers. Cliënten mogen hun dossier inzien met uitzondering van gegevens die niet over hen zelf gaan. Ook kan een cliënt vragen om informatie aan te passen dan wel te verwijderen uit het dossier (zie ook de privacyverklaring bij de downloads).

 

Als meerdere hulpverleners bij een cliënt betrokken zijn wordt het online platform samen1plan gebruikt om doelgerichte samenwerking mogelijk te maken. Cliënten krijgen toegang tot samen1plan en dienen toestemming te geven om andere betrokkenen dan De Duizendpoot toegang te geven tot het platform.

 

 

* Met goedkeuring van de cliënt