999 pootjes om je op weg te helpen

 

Zowel een begeleidingstraject als een ondersteuningstraject van De Duizendpoot bestaat uit 5 fases:

 

1) Aanmelding & Kennismaking

 

2) Intake/Aanvraag

 

3) Opstart (onderzoek en opstellen budgetplan/begeleidingsplan)

 

4) Begeleiding/Ondersteuning

 

5) Evaluatie (periodiek of afsluitend)

 

(Klik op de afzonderlijke trajectfases voor een nadere beschrijving) 

 

 

Professioneel en betrouwbaar handelen

De werkwijze van De Duizendpoot is te typeren als open, cliëntgericht, bewogen, deskundig, respectvol, zorgvuldig, creatief en divers. Deze typering wordt uitgewerkt in aanbodspecifieke beroeps- en gedragscodes waar De Duizendpoot vanuit professionaliteit naar inhoud en geest naar handelt. Door te klikken op onderstaande buttons komt u bij de basisbegrippen dan wel centrale waarden of kernbegrippen van de desbetreffende beroeps- of gedragscode.

 

In haar begeleiding en ondersteuning handelt De Duizendpoot vanuit een holistisch mensbeeld en gaat ervan uit dat ieder mens uniek is. Binnen de holistisch visie wordt de mens gezien als een eenheid. Deze eenheid kent verschillende lichamelijke, psychische en sociale aspecten die continu met elkaar in wisselwerking zijn. De Duizendpoot is gespecialiseerd in het psychische aspect en benadert cliënten dan ook veelal vanuit dat aspect, maar is zich ervan bewust dat een mens niet te begrijpen of te reduceren valt tot dit ene aspect.

 

Omdat De Duizendpoot veel waarde hecht aan integriteit en werkt met cliëntdossiers waarin persoonsgegevens en financiële gegevens worden geregistreerd, heeft De Duizendpoot een privacyverklaring met een register van verwerkingen opgesteld en deze gepubliceerd op de website (zie downloads) zoals voorgeschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) welke is ingegaan op 25 mei 2018.

 

Met het oog op de integriteit van de dienstverlening welke door De Duizendpoot word geleverd is er een verklaring uitsluiting belangenverstrengeling (zie downloads) van toepassing op alle door De Duizendpoot geleverde diensten.

 

Het helder en transparant werken wordt vormgegeven door algemene informatie ook op papier en/of digitaal beschikbaar te maken voor cliënten en door cliënten de mogelijkheid te bieden om hun cliëntendossier in te zien en voorgestelde wijzigingen en/of opmerkingen van cliënten hierin op te nemen.

 

Het borgen van de kwaliteit vindt plaats door regelmatige evaluatie (minimaal eens per jaar) van de geboden begeleiding/ondersteuning. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde kwaliteitsvragenlijsten en de uitkomsten van de evaluaties zal eens per jaar gepubliceerd worden in een maatschappelijk jaarverslag (vóór 1 juni). Cliënten die begeleiding ontvangen krijgen eveneens eens per jaar de Kiwa vragenlijst Cliëntervaring Keurmerk ZZP'ers Zorg aangeboden.

 

Daarnaast is S. Spriensma-Welfing, MSc h.o.d.n. De Duizendpoot opgenomen op de lijst Professionele Curatoren, Bewindvoerders en Mentoren. Het Landelijk Kwaliteitsbureau CBM beoordeelt jaarlijks of De Duizendpoot aan alle gestelde eisen voldoet om de opname op de lijst te handhaven.

 

En S. Spriensma-Welfing is eveneens geaccepteerd voor het Keurmerk ZZP’ers Zorg met het registratienummer 17207 (niveau 7). Het kwaliteitszorgbedrijf Kiwa, waar het keurmerk onderdeel van is, beoordeelt jaarlijks of De Duizendpoot aan alle gestelde eisen van het Keurmerk voldoet om gecertificeerd te worden/blijven.

 

Ondanks dat De Duizendpoot streeft naar 100% tevredenheid bij cliënten kan het voorkomen dat cliënten niet tevreden zijn over de manier waarop De Duizendpoot hen begeleidt/ondersteunt. In dat geval wil De Duizendpoot graag van haar cliënten leren en hun klacht bespreken in een persoonlijk gesprek. Tijdens dit gesprek zal cliënt het klachtenreglement ontvangen. Het klachtenreglement zal ook op verzoek aan een cliënt ter beschikking worden gesteld en is gepubliceerd op de website (zie downloads).

 

Jaarlijks verantwoordt De Duizendpoot haar handelen middels een maatschappelijk jaarverslag (vóór 1 juni). In dit jaarverslag zal vermeld worden of er incidenten of calamiteiten werden gemeld bij het Inspectie voor de Gezondheidszorg en of er klachten werden gemeld door cliënten, of deze naar tevredenheid werden afgehandeld en of dit heeft geleid tot aanpassing van haar werkwijze om vergelijkbare klachten in de toekomst te voorkomen.

 

De Duizendpoot streeft er in haar werkwijze naar dat er kwalitatief goede begeleiding en ondersteuning wordt geboden die gekenmerkt wordt door:

De Duizendpoot is opgenomen op/in of aangesloten bij:

 • Lijst van professionele bewindvoerders en mentoren (Landelijk Kwaliteitsbureau CBM)
 • Landelijk register zorgaanbieders
 • Keurmerkregister ZZP-er in de Zorg (Kiwa)
 • Het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)
 • Jeugdstem vertrouwenspersonen AKJ 
 • Het Autisme Netwerk Friesland

 

heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via:

 • VKG service & zekerheid, Postbus 1015, 1620 KA Hoorn bij Liberty Mutual Insurance Europe Limited

 

en is lid van:

 • Balans  - belangenvereniging voor kinderen met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag
 • Christelijke Vereniging voor Psychiaters, Psychologen en Psychotherapeuten (CVPPP)
 • Per Saldo - belangenvereniging van mensen met een PGB
 • Nederlandse Vereniging Autisme (NVA)
 • Brancheorganisatie SoloPartners voor ZZP-ers in de zorg