999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Evaluatie

Evaluatie (periodiek of afsluitend)

 

PERIODIEK

De Duizendpoot streeft ernaar om halfjaarlijks fysiek contact en overleg met iedere individuele cliënt te hebben teneinde de samenwerking te bespreken en waar nodig haar werkwijze aan te scherpen. Hierbij zal eens per jaar gebruik worden gemaakt van gestandaardiseerde kwaliteitsvragenlijsten en de uitkomsten van de evaluaties zullen eens per jaar (anoniem) gepubliceerd worden in een maatschappelijk jaarverslag (vóór 1 juni).

 

Het wijzigen of herzien van afspraken gebeurt altijd in overleg met elkaar, afspraken worden nooit éénzijdig gewijzigd. Naast de contactmomenten heeft de cliënt ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen wanneer dit nodig wordt geacht, hiervoor is een klachtenregeling aanwezig.

 

Bewindvoering & Budgetcoaching

Jaarlijks wordt er een rekening en verantwoording opgesteld en bij bewindvoering wordt deze doorgestuurd naar de rechtbank. In de rekening en verantwoording wordt een overzicht gemaakt van alle bij- en afschrijvingen van de bankrekeningen van de cliënt. Bij akkoordbevinding van cliënt kan deze de rekening en verantwoording tekenen (bij bewindvoering bij voorkeur voordat deze naar de rechtbank wordt gestuurd). Hierdoor is er een jaarlijkse controle van het door De Duizendpoot gevoerde beheer.

 

Ambulante begeleiding

Minimaal eens per jaar wordt het opgestelde begeleidingsplan besproken met cliënt en naastbetrokkene*. Tijdens deze bespreking komt onder andere aan de orde op welk gebied van het begeleidingsplan behoefte is aan samenwerking dan wel afstemming. Er worden afspraken gemaakt over de uitvoering en de rol die ieder daarin vervult. Ter voorbereiding op het gesprek kunnen cliënt en naastbetrokkene* de checklist BPB (zie downloads) doornemen. Op de checklist staan de verschillende gebieden van het begeleidingsplan, aangevuld met voorbeelden. De checklist kan eveneens gebruikt worden als geheugensteun tijdens het gesprek.

 

 

* Met goedkeuring van de cliënt

 

 

 

AFSLUITEND - BEËINDIGING

Een traject eindigt omdat de overeengekomen duur van de ondersteuning of begeleiding is verstreken of omdat er tussentijds wordt overeengekomen om het traject te beëindigen.

 

Bewindvoering en/of Mentorschap

Bewindvoering en/of mentorschap kan enkel door de kantonrechter worden beëindigd. Hiervoor kan een schriftelijk verzoek tot opheffing en/of wijziging bewindvoerder/mentor worden ingediend. Bewindvoering en/of mentorschap eindigt ook wanneer de cliënt komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld.

 

De kantonrechter kan doorgaans op het verzoek beslissen zonder een zitting te houden. Dit kan hij doen als de cliënt een gemotiveerde verklaring van de bewindvoerder meestuurt waaruit blijkt dat deze het met het beëindigingsverzoek eens is en dat de redenen waarom het bewind is ingesteld niet meer aanwezig zijn. Het is dus van belang een opheffingsverzoek goed te motiveren.

Over het algemeen zal het bewind pas op verzoek van de cliënt worden opgeheven als gedurende langere tijd gebleken is dat hij/zij zijn financiële zaken weer zelf kan beheren, bijvoorbeeld door succesvolle overschakeling op maandgeld.

 

Wanneer de samenwerking tussen De Duizendpoot en de cliënt om welke reden dan ook wordt beëindigd en de cliënt overstapt naar een andere bewindvoerder wordt het financiële beheer overgedragen aan de nieuwe bewindvoerder. Tot het moment van de overstap naar de nieuwe bewindvoerder wordt door De Duizendpoot een rekening en verantwoording opgesteld, deze wordt door De Duizendpoot en de cliënt getekend en vervolgens opgestuurd naar de rechtbank. 

 

Terug naar 'werkwijze'