999 pootjes om je op weg te helpen

                             Mentorschap 

Diverse oorzaken kunnen ertoe leiden dat mensen moeite hebben de regie over hun eigen leven te houden. Men is niet (meer) in staat is om zijn eigen, persoonlijke belangen te behartigen en is niet (volledig) in staat om besluiten te nemen over zijn/haar verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. 

 

Dit kan tot zorgelijke situaties leiden, voor de betrokkene zelf maar ook voor de omgeving. De Duizendpoot kan in deze situaties het behartigen van de persoonlijke belangen overnemen en ondersteuning & advies geven bij het nemen van beslissingen. De Duizendpoot beoordeelt uw zorgbehoefte, bewaakt de inzet van de zorg, houdt de kwaliteit in het oog en draagt zorg voor een goede afstemming tussen betrokken hulpverleners.

 

De Duizendpoot staat voor maatwerk en door de kleinschaligheid is er veel ruimte voor een persoonlijke benadering en een veelzijdig palet aan begeleidingsmogelijkheden. Hierin staat de cliënt centraal en daarmee is er ook aandacht voor diens eigen mogelijkheden en zal De Duizendpoot, waar mogelijk, cliënten stimuleren tot het versterken en/of vergroten van hun zelfredzaamheid.

 

Bij mentorschap besluit de kantonrechter, op verzoek van cliënt of iemand uit diens directe omgeving, of een cliënt een mentor nodig heeft. Dit gebeurt als een cliënt wegens medische of sociale redenen niet meer zelf in staat is om zijn/haar eigen persoonlijke belangen te behartigen. Ook het stopzetten van het mentorschap loopt via de Kantonrechter. De Kantonrechter beoordeelt daarbij of een cliënt weer zelf in staat is zijn/haar eigen persoonlijke belangen te behartigen.

 

Een overzicht van de werkzaamheden die door De Duizendpoot als mentor worden uitgevoerd vind u in de specificatie mentorschap (zie downloads) en voor een overzicht van alle kosten zie kostenoverzicht (zoals hieronder weergegeven of download deze bij de downloads). 

 

Kostenoverzicht:

Een kennismakingsgesprek is te allen tijde kosteloos en vrijblijvend. In dit gesprek wordt een situatieschets opgesteld en met cliënt wordt gekeken welk traject het beste bij zijn/haar situatie past en wat hiervan de kosten zijn. Tijdens het gesprek komt er veel op de cliënt af waardoor wij ons kunnen voorstellen dat betrokkene een en ander even wil laten bezinken. Drie dagen na het gesprek zal er telefonisch contact met de cliënt worden opgenomen en wordt er besproken of het besproken traject wordt ingezet en wordt eventueel een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft een tariefstructuur vastgesteld. Deze tariefstructuur voorziet in meerdere mogelijkheden voor tariefstelling die afhankelijk is van de aard van het mentorschap ((jongvolwassene (18-23 jr.) met psychische problemen) en samenstelling van het huishouden (een- of meerpersoons). Het gaat te ver en het komt de duidelijkheid niet ten goede om de verschillende tarieven hier allemaal te benoemen. Om die reden beperken we ons tot het benoemen van de meest voorkomende tarieven. Tijdens het intakegesprek wordt besproken welk tarief er gehanteerd zal worden.

 

 

Eenmalige opstartkosten:

Mentorschap standaard (maandelijks):

Mentorschap jongvolwassene met psychische

problemen (maandelijks):

 

In voorkomende gevallen:

Verhuizing

Beheren van een PGB

 

Eenpersoons

€ 709,06

€ 125,54

€ 162,44

 

 

Eenmalig

€ 442,86

€ 664,29

Meerpersoons

€ 1275,34

€ 225,97

€ 292,32

Alle genoemde bedragen zijn incl. BTW en worden jaarlijks geïndexeerd.

 

Rechtbank

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor mentorschap € 86,00 griffiekosten in rekening.

 

Bijzondere bijstand voor de kosten van mentorschap

De Duizendpoot zal onderzoeken of bijzondere bijstand, verleend door de gemeente, voor de mentorschapskosten mogelijk is en deze dan ook voor de cliënt aanvragen bij de gemeente.

 

Verzorging aanvraag mentorschap

Wilt u zelf als mentor optreden voor uw familielid, dan kan De Duizendpoot ook de aanvraag verzorgen. De kosten hiervan bedragen € 205.