999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Opstart

Opstart

 

In deze fase wordt de begeleiding/ondersteuning opgestart. Het kan nodig zijn om in deze fase nog een aantal zaken verder te onderzoeken om de ondersteuning / begeleiding afgestemd op de cliënt vorm te kunnen geven.

 

De Duizendpoot maakt voor haar dossiervorming gebruik van beveiligde excelbestanden. Elk traject heeft een eigen basisdossier voor het registreren, rapporteren en bijhouden van alle benodigde informatie. 

 

Ambulante Begeleiding

De uitkomsten van het onderzoek wordt vastgelegd in een begeleidingsplan. Dit begeleidingsplan vormt het kader waarbinnen de begeleiding wordt aangeboden en wordt gebruikt als een werkdocument dat geregeld bijgesteld en aangepast wordt in de loop van een begeleidingstraject. Het begeleidingsplan zal uiterlijk 6 week na het tekenen van de overeenkomst ambulante begeleiding worden besproken met cliënt en naastbetrokkene*.

 

Bewindvoering en/of Mentorschap

Wanneer er een verzoek verzonden is naar de rechtbank ontvangt cliënt van de rechtbank een nota om de griffiekosten te voldoen (d.d. 17-7-2016 bedraagt het griffierecht €79).  Binnen een aantal weken, volgt een oproep voor een mondelinge behandeling van het verzoek. Zowel De Duizendpoot als de cliënt (met eventueel een begeleider) zijn hierbij aanwezig. In sommige gevallen wordt de mondelinge behandeling overgeslagen. Als de rechter akkoord gaat met de aanvraag volgt er binnen zes weken een beschikking en kan worden gestart met de bewindvoering en/of mentorschap.

 

Financieel ondersteuningstrajecten

In de beveiligde excelbestanden wordt ook de financiële administratie verwerkt en in combinatie met het Rabobank online bankierenpakket beheert De Duizendpoot hierin de inkomsten, uitgaven , reserveringen en aflossingen.

 

Het opstarten van een financieel ondersteuningstraject begint met het openen van een beheerrekening (+ spaarrekening) en een leefgeldrekening bij de Rabobank. Daarnaast worden alle instanties waarmee cliënt relaties onderhoudt aangeschreven om hen te informeren over het gestarte traject en om het nieuwe rekeningnummer van de beheerrekening door te geven voor het storten van inkomsten en het betalen van de vaste lasten. Tevens wordt er, als er sprake is van bewindvoering, verzocht om in de toekomst alle correspondentie en communicatie via De Duizendpoot te laten verlopen en om een actueel overzicht te sturen van gedane en niet gedane betalingen. Aan de hand van deze gegevens zullen alle maatregelen genomen worden die noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de financiën van de cliënt. Cliënten kunnen van de beheerrekening zelf geen geld opnemen. Vanaf de beheerrekening wordt iedere week op een vaste dag een van tevoren afgesproken vast bedrag (leefgeld) overgemaakt naar de leefgeldrekening. Dit kan de cliënt naar eigen inzicht uitgeven aan voeding, kleding, etc. Alle oude bankrekeningen zullen worden opgeheven zodra voor de eerste keer het inkomen op de beheerrekening is gestort. 

 

Na het aanschrijven van alle belanghebbende partijen worden alle inkomsten en uitgaven geïnventariseerd en stelt De Duizendpoot een budgetplan vast welke in een persoonlijk contact (indien mogelijk) met de cliënt wordt besproken en vastgesteld. In het budgetplan wordt bijgehouden welke bedragen binnenkomen aan inkomsten en welke uitgaven er zijn. Het in kaart brengen van alle inkomsten houdt in dat wordt gekeken uit welke bron de cliënt inkomsten ontvangt en of de cliënt eventueel recht heeft op meer inkomsten. 

 

Indien nodig/mogelijk worden vervolgens toeslagen aangevraagd waar de cliënt recht op heeft, dit kunnen bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag zijn, maar dit kan ook bijzondere bijstand zijn. Men dient rekening te houden dat het enkele maanden kan duren alvorens de begroting stabiel is. Ook de schulden worden in kaart gebracht. Indien mogelijk proberen we betalingsregelingen te treffen. Als de schulden dusdanig hoog zijn dat wij hier geen oplossing voor kunnen creëren melden we de cliënt aan bij de schuldhulpverlening van de Gemeente. 

 

De landelijke norm stelt dat bovenstaande stappen binnen 3 maanden gerealiseerd moeten zijn. De Duizendpoot stelt dan, als er sprake is van bewindvoering, een boedelbeschrijving op en stuurt deze door naar de rechtbank.

 

Extra geld voor de aanschaf van iets dat buiten het leefgeld valt kan - bij voorkeur per mail - aangevraagd worden. In de mail dient aangegeven te worden hoeveel en waarvoor men extra geld wenst te ontvangen en wanneer men het geld wenst te ontvangen. Het is ook mogelijk om afspraken te maken om iets op rekening aan te schaffen, waarbij de nota naar De Duizendpoot wordt gezonden en deze zorgt voor het betalen ervan. Het verzoek om extra geld zal binnen 2 werkdagen beoordeeld worden en cliënt ontvangt een mail met daarin weergegeven hoe het verzoek afgehandeld zal worden: Het verzoek wordt afgewezen (de reden hiervoor zal ook vermeld worden) of toegekend en een extra overboeking wordt dan uitgevoerd (dit kan alleen als er voldoende financiële ruimte in het budget is).

 

* Met goedkeuring van de cliënt

 

 

Terug naar 'werkwijze'