999 pootjes om je op weg te helpen
Home » Werkwijze » Intake

Intake/Aanvraag

 

Als na het kennismakingsgesprek blijkt dat de cliënt verder wil met De Duizendpoot, wordt er zo snel als mogelijk een afspraak gemaakt voor het intakegesprek. Dit zal indien mogelijk binnen 2 weken na de kennismaking plaatsvinden. Het intakegesprek zal 1,5 tot 2,5 uur duren. Ook wat betreft het intakegesprek geldt dat als de cliënt begeleiding krijgt vanuit een hulpverlenende instantie het gewenst is dat de begeleider ook bij dit gesprek aanwezig is.

 

Tijdens het intakegesprek zal informatie verzameld worden die van belang is om te komen tot het opstarten van een ondersteuning- of begeleidingstraject. Naar aanleiding van de verkregen informatie zal De Duizendpoot een overeenkomst opstellen waarin afspraken rond de ondersteuning of begeleiding worden vastgelegd. Deze overeenkomst zal in een tweede gesprek dat bij voorkeur een week na het intakegesprek plaatsvindt met de cliënt worden besproken en ondertekend waarna de ondersteuning of begeleiding wordt opgestart.

 

Bij een traject voor budgetcoaching wordt aan de hand van een inventarisatieformulier allerlei vragen doorgenomen om de situatie van de cliënt zo goed als mogelijk in kaart te brengen. Er wordt naar de inkomsten gekeken en welke vaste lasten de cliënt heeft. Betalingsachterstanden worden in kaart gebracht en we beoordelen of er eventueel sprake is van schuldenproblematiek. Om dit goed te kunnen doen is het belangrijk dat de cliënt zijn/haar administratie bij de hand heeft, zodat we deze samen door kunnen nemen.

 

Bij een traject voor bewindvoering en/of mentorschap worden de formulieren die nodig zijn om een verzoek in te dienen bij de rechtbank samen ingevuld. Onderdeel van deze formulieren is een plan van aanpak en/of een mentorschapsplan met daarin allerlei afspraken over de ondersteuning of begeleiding die cliënt van De Duizendpoot zal ontvangen als de kantonrechter beslist dat bewindvoering en/of mentorschap nodig is. Als alle formulieren zijn ingevuld en ondertekend zal De Duizendpoot het verzoek aangetekend versturen naar de rechtbank.

 

Als voor een traject ambulante begeleiding mogelijk recht bestaat op een vergoeding vanuit de Jeugdwet of de WMO dan wordt hiervoor een aanvraag gedaan. Pas na het verkrijgen van een beslissing (na maximaal 8 weken) zal een afspraak voor het intakegesprek gemaakt worden.

 

Terug naar 'werkwijze'